आवेदन फारम
  • [email protected]
  • नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ , नेपाल
अखण्ड पछलडङ्गीया

अखण्ड पछलडङ्गीया

कृषि अधिकारी

कृषि विज्ञानमा श्नात्कोत्तर हाशिल गरिसनु भएको वहा हाल यसराष्ट्रिय खाध्य बैंकमा कृषि अधिकारीको रुपमा आवद्द भै संस्थालाई विभिन्न कृषि अध्यनको रिपोर्ट तथा कृषि परियोजनामा सहयोग पुर्याईरहनु भएको छ।